3 cách gọi namespace trong ngôn ngữ lập trình PHP

0
1019

Ví dụ: các bạn có namespace Libs khai báo các class như sau:

Libs/Controller.php

namespace Libs;

class Controller 
{

    function method1()
    {
	echo "My function method1 in namespace";
    }

}

Libs/Connguoi.php

namespace Libs;

/**
 * 
 */
class Connguoi 
{
	
	function __construct()
	{
		# code...
	}


	function treem(){
		echo "Tre em";	
	}

}

Giả sử các bạn có file index.php gọi và sử dụng namespace trên như thế nào ?

Cách 1: Sửa dụng từ khóa namespace như sau:

namespace Libs;
include 'Libs\Controller.php';
include 'Libs\Connguoi.php';

$con = new Controller();
echo $con->method1();

$nguoi = new Connguoi();
echo $nguoi->treem();

Cách 2: Sửa dụng từ khóa use như sau:

include 'Libs\Controller.php';
include 'Libs\Connguoi.php';
use Libs\Controller;

$con = new Controller();
echo $con->method1();

$nguoi = new Connguoi();
echo $nguoi->treem();

Cách 3: Sửa dụng \ như sau:

include 'Libs\Controller.php';
include 'Libs\Connguoi.php';

$con = new Libs\Controller();
echo $con->method1();

$nguoi = new Libs\Connguoi();
echo $nguoi->treem();

Chúc các bạn thành công

nhantam

Lập trình web app tại Panpic

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

− 1 = 2