Lấy giá trị của cột trong mảng PHP Từ version 7 trở lên PHP cung cấp khá nhiều hàm làm việc với mảng. Trong đó có hàm chỉ lấy giá trị của một cột trong mảng đa chiều. Ví dụ: Ta...
Top 6 plugins bảo vệ website WordPress tốt nhất WordPress là hệ thống blog quản lý nội dung phổ biến nhất trên thế giới nhưng cũng dễ bị tấn công nhất. Các trang web WordPress khác nhau, từ các blog nhỏ đến các trang...
1. Cronjob là gì? Các bạn đã biết là một tiến trình chạy tự động của server. Cronjob là một tiện ích cho phép thực thi tác vụ một cách tự động theo định kỳ trên hệ thống server.
Khi phát triển các dự án lập trình với framework Laravel quá trình code ở local và deploy code lên server chúng ta thường xuyên hay gặp lỗi "Invalid Argument Exception ...". Có rất nhiều nguyên nhân để dẫn tới lỗi trên và tùy thuộc vào cách...
Laravel DB Subquery in select statement Đôi khi chúng ta yêu cầu thực hiện truy vấn con bên trong câu lệnh select trong Laravel. Tại thời điểm đó, chúng tôi đang nghĩ cách chọn từ truy vấn con bằng cách sử dụng trong Laravel...