Hàm làm tròn – PHP ROUND, FLOOR, CEIL

0
1095

Code PHP – Các hàm làm tròn

1) Hàm ROUND(): Hàm ROUND dùng để làm tròn với theo tùy chọn số chữ số sau dấu thập phân

Ví dụ 1:

echo round(3.4);     // 3
echo round(3.5);     // 4
echo round(3.6);     // 4
echo round(3.6, 0);   // 4
echo round(1.95583, 2); // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.045, 2);  // 5.05
echo round(5.055, 2);  // 5.06

echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 9
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9

echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 9
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9 

Ví dụ 2: Làm tròn với giá trị tại đơn vị hiển thị hàng ngàn – Cái này thường hay gặp phần giá của một số website thương mại điện tử.

$price_1 = 3815000; // làm tròn về 3.800.000
$pirce_2 = 3851000; // làm tròn lển 3.900.000
echo round($price_1 , -5, PHP_ROUND_HALF_EVEN);
echo round($pirce_2, -5, PHP_ROUND_HALF_EVEN);

2) Hàm FLOOR(): Dùng để làm tròn nhưng số sẽ chuyển về dạng integer (số nguyên)

echo floor(4.3);  // 4
echo floor(9.999); // 9
echo floor(-3.14); // -4 

3) Hàm CEIL(): Chỉ dùng để làm tròn lên VD 1.4 → 2, 1.6 → 2

echo ceil(4.3);  // 5
echo ceil(9.999); // 10
echo ceil(-3.14); // -3 

Tham khảo các hàm làm tròn tại website của PHP:

» Hàm FLOOR
» Hàm ROUND
» Hàm CEIL

nhantam
Lập trình web app tại Panpic

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

68 − 64 =