PHP chỉ lấy giá trị của một cột trong mảng

0
125

Lấy giá trị của cột trong mảng PHP

Từ version 7 trở lên PHP cung cấp khá nhiều hàm làm việc với mảng. Trong đó có hàm chỉ lấy giá trị của một cột trong mảng đa chiều.

Ví dụ: Ta có mảng PHP như sau

$records = array(
  array(
    'id' => 2135,
    'first_name' => 'John',
    'last_name' => 'Doe',
  ),
  array(
    'id' => 3245,
    'first_name' => 'Sally',
    'last_name' => 'Smith',
  ),
  array(
    'id' => 5342,
    'first_name' => 'Jane',
    'last_name' => 'Jones',
  ),
  array(
    'id' => 5623,
    'first_name' => 'Peter',
    'last_name' => 'Doe',
  )
);

Bài toàn đặt ra làm thế nào chỉ in ra màn hình các cột ‘id’ hoặc ‘first_name’. Nếu anh em chạy vòng lặp thì tốn nhiều bộ nhớ xử lý. PHP cung cấp sẵn một hàm array column như sau:

$first_names = array_column($records, 'first_name');
print_r($first_names);

Hàm trên sẽ xuất ra màn hình như sau:

Array
(
  [0] => John
  [1] => Sally
  [2] => Jane
  [3] => Peter
)

Tham khảo PHP array column tại link: https://www.php.net/manual/en/function.array-column.php

Chúc các bạn thành công

nhantam
Lập trình web app tại Panpic

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

− 5 = 1